Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

martes, 28 de julio de 2009

RESULTADOS AJPW 28 JULIO 2009 ,ACTION SERIES 2009

AJPW -- 28.07.2009 AJPW "ACTION SERIES 2009", 27.08.2009 Kamaishi Citizen Gymnasium 900 Fans
1. Jr. Heavyweight League - Block B: MAZADA [2] sobre Hiroshi Yamato [0] (11:55) con Shoda Drop.
2. Jr. Heavyweight League - Block A: Super Crazy [4] sobre Toshizo [0] (11:31) por descalificacion
3. Masayuki Kono derrota a Manabu Soya (10:22) con Cross Armbreaker.
4. Satoshi Kojima & KAI derrotan a Ryota Hama & Petey Williams (14:07) con Lariat de Kojima sobre Hama.
5. Yoshihiro Takayama, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai derrotan a Suwama, Shuji Kondo & Seiya Sanada (18:02) con Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre Sanada.
6. Keiji Muto, Osamu Nishimura & Kaz Hayashi sobre TARU, Minoru & Hate (16:48) con Shining Wizard de Muto sobre Hate. -

Jr. Heavyweight League Standings:
Block A: 1. Super Crazy [4] 2. KAI [2] 3. Toshizo [0] -. Kaz Hayashi [0] -. NOSAWA Rongai [0] Block B: 1. Minoru [2] -. Petey Williams [2] -. MAZADA [2] 4. Hiroshi Yamato [0] -. Shuji Kondo [0]

No hay comentarios: