Julio Cesar Rivera recomienda el blog de Dj Spectro

EL SR MIGUEL LINARES RECOMIENDA EL BLOG

martes, 6 de octubre de 2009

TODOS LAS CARTELERAS NOAH AUTUMN NAVIGATION 2009
Pro-Wrestling NOAH - "AUTUMN NAVIGATION 2009"

Block A:
- KENTA
- Kotaro Suzuki
- Ricky Marvin
- Katsuhiko Nakajima
- Delirious

Block B:
- Yoshinobu Kanemaru
- Taiji Ishimori
- Atsushi Aoki
- Genba Hirayanagi
- Jushin Thunder Liger


NOAH, 15.10.2009 (G+ LIVE)
Tokyo Korakuen Hall


1. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Delirious & Takashi Okita
2. Yoshinari Ogawa & Makoto Hashi vs. D-Lo Brown & Keith Walker
3. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Akihiko Ito
4. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Yoshinobu Kanemaru vs. Genba Hirayanagi
5. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Taiji Ishimori vs. Jushin Thunder Liger
6. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: KENTA vs. Ricky Marvin
7. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima
8. Go Shiozaki, Takashi Sugiura, Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama, Akira Taue & Akitoshi Saito

NOAH, 17.10.2009
Sendai Industrial Exhibition Mansion Aztec Museum


1. Akitoshi Saito, Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. D-Lo Brown & Keith Walker & Jushin Thunder Liger
2. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Takashi Okita vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Tsuyoshi Kikuchi
3. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Taiji Ishimori vs. Atsushi Aoki
4. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: Katsuhiko Nakajima vs. Delirious
5. Go Shiozaki, Takashi Sugiura, KENTA & Akihiko Ito vs. Takeshi Rikio, Mohammed Yone, Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki

NOAH, 18.10.2009
Sendai Industrial Exhibition Mansion Aztec Museum


1. Jun Akiyama, Akira Taue & Atsushi Aoki vs. Akitoshi Saito, Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
2. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. D-Lo Brown & Ricky Marvin
3. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi vs. Keith Walker & Jushin Thunder Liger
4. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori
5. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: KENTA vs. Delirious
6. Go Shiozaki, Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Kotaro Suzuki


SEM "SEM IN SAPPORO CONCARINO, 20.10.2009
Sapporo Life Style Support Cultural Facility Concarino


1. Atsushi Aoki & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
2. Takeshi Morishima vs. Delirious
3. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. KENTA & Akihiko Ito
4. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. D-Lo Brown & Keith Walker

NOAH, 22.10.2009
Asahikawa Local Industry Promotion Center


1. Jun Akiyama vs. Akihiko Ito
2. Kenta Kobashi & Akira Taue vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki
3. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Kentaro Shiga vs. Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
4. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Atsushi Aoki vs. Jushin Thunder Liger
5. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: Ricky Marvin vs. Delirious
6. Go Shiozaki, Takashi Sugiura & KENTA vs. D-Lo Brown, Keith Walker & Genba Hirayanagi

NOAH, 24.10.2009 (Samurai! TV)
Sapporo Teisen Hall

1. Jun Akiyama, KENTA & Akihiko Ito vs. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Atsushi Aoki
2. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 6th: Kenta Kobashi vs. Shuhei Taniguchi
3. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
4. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Yoshinobu Kanemaru vs. Jushin Thunder Liger
5. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: Kotaro Suzuki vs. Ricky Marvin
6. Go Shiozaki, Takashi Sugiura & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Takashi Okita

NOAH, 25.10.2009 (Samurai! TV)
Sapporo Teisen Hall

1. Yoshinari Ogawa, Shuhei Taniguchi, Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi vs. Akitoshi Saito, Kishin Kawabata, Akihiko Ito & Takashi Okita
2. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Genba Hirayanagi vs. Jushin Thunder Liger
3. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: Kotaro Suzuki vs. Delirious
4. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: KENTA vs. Katsuhiko Nakajima
5. Go Shiozaki, Takashi Sugiura, Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama, Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima

NOAH, 27.10.2009
Fukushima National Athletic Meet Gymnasium Sub Arena


1. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Akihiko Ito vs. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Jushin Thunder Liger
2. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Takashi Okita vs. D-Lo Brown, Keith Walker & Delirious
3. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Atsushi Aoki vs. Genba Hirayanagi
4. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima
5. Go Shiozaki & Takashi Sugiura vs. Akira Taue & Shuhei Taniguchi

NOAH, 28.10.2009
Niigata City Gymnasium


1. Yoshinari Ogawa, Jushin Thunder Liger & Tsuyoshi Kikuchi vs. Taiji Ishimori, Ricky Marvin & Akihiko Ito
2. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. D-Lo Brown & Keith Walker
3. 1st Jr. Heavyweight League - Block B: Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Aoki
4. 1st Jr. Heavyweight League - Block A: KENTA vs. Kotaro Suzuki
5. Go Shiozaki, Yoshihiro Takayama & Akira Taue vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi

NOAH, 31.10.2009
Tokyo JCB Hall


1. 1st Jr. Heavyweight League - Semi Final:
2. 1st Jr. Heavyweight League - Semi Final:
3. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Takashi Okita vs. Yoshihiro Takayama, Akitoshi Saito & Takashi Sugiura
4. Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. D-Lo Brown & Keith Walker
5. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
6. 1st Jr. Heavyweight League - Final:

No hay comentarios: